Opis działalności

Nazywam się Renata Wolanowska-Michalak, jestem specjalistą psychologiem klinicznym i certyfikowanym psychoterapeutą „Certyfikat Polskiej Federacji Psychoterapii” i „Europejski Certyfikat Psychoterapeuty”. Od ponad 25 lat zajmuję się pomocą psychologiczną, psychoterapią oraz pomocą w sytuacjach kryzysu. Mam duże doświadczenie zdobyte w pracy z różnymi pacjentami.

Aby le­piej ra­dzić sobie z wy­zwa­nia­mi ży­cio­wy­mi, zdo­być więk­szą oso­bi­stą nie­za­leż­ność i z sa­tys­fak­cją prze­ży­wać re­la­cje z waż­ny­mi dla nas oso­ba­mi. Aby po­zbyć się kło­po­tli­wych do­le­gli­wo­ści, od­zy­skać we­wnętrz­ną rów­no­wa­gę i znowu móc żyć peł­nią życia. Aby zro­zu­mieć swoje wnę­trze i na­uczyć się tro­ski o sa­me­go sie­bie.  Aby  móc  efektywnie  funkcjonować  bez  konieczności stosowania  leków.

Dlaczego warto ją podjąć?

To pro­ces, w któ­rym pa­cjent ko­rzy­sta z po­mo­cy psy­cho­te­ra­peu­ty, aby zro­zu­mieć przy­czy­ny pro­ble­mów i od­na­leźć opty­mal­ne spo­so­by ich prze­zwy­cię­że­nia. Za­koń­czo­na suk­ce­sem praca psy­cho­lo­gicz­na wiąże się z utrwa­le­niem ko­rzyst­niej­szych spo­so­bów funk­cjo­no­wa­nia i prze­ży­wa­nia, po­pra­wą ja­ko­ści życia oraz umoż­li­wia lep­sze ro­zu­mie­nie sa­me­go sie­bie oraz osób nam bli­skich.

 

Czym jest psychoterapia?

Kiedy czu­je­my, że życie wy­my­ka nam się z rąk. Kiedy prze­ży­wa­my pro­ble­my, do­świad­cza­my trud­no­ści, zma­ga­my się z kry­zy­sa­mi. Kiedy chcie­li­by­śmy po­roz­ma­wiać o tym, co nas drę­czy — i tym samym za­cząć sie­bie zmie­niać.

Kiedy zdecydować się na psychoterapię?
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Zasięg działania

Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:

brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, Łódź, pabianicki, poddębicki, zduńskowolski, zgierski,

tele-porady na terenie całego kraju.

Telefon

693 637 655

Email

renata9569@interia.pl

Adres korespondencyjny

ul. Parzęczewska 14 blok 16 m. 41, 95-100 Zgierz

Informacje